Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHAdministrator

Administratorem danych jest Avalia Sp z o.o., z siedzibą w Sopocie, ul. Reja 13/15, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000451581, zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 5842730486, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 zł, który został wpłacony w całości.

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: kontakt@avalia.pl, telefonicznie pod numerem 503 503 375 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@avalia.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator przetwarza Pani/ Pana dane w związku z umową pożyczki, w zakresie i celu w jakim udzielił/a Pan/ Pani zgody oraz na podstawie przepisów prawa.

Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy pożyczki, w tym badania wiarygodności i oceny zdolności kredytowej, z wykorzystaniem profilowania – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy;
 • marketingowych, z wykorzystaniem profilowania, w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Administratora – w okresie obowiązywania umowy pożyczki przetwarzanie odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a po zakończeniu umowy pożyczki na podstawie Pani/ Pana zgody;
 • windykacyjnych, z wykorzystaniem profilowania, w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej z Panią/ Panem umowy pożyczki – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Administratora;
 • związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapobieganie nadużyciom i ściganie przestępstw popełnionych na szkodę Administratora;
 • analitycznych – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zarządzanie działalnością Administratora (tzw. ryzykiem operacyjnym), a Administrator stosuje odpowiednie środki chroniące interesy lub prawa i wolności osób, których dane są przetwarzane (np. pseudonimizację lub szyfrowanie danych);
 • archiwalnych i dowodowych – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obrona ewentualnych roszczeń;
 • realizacji przez Administratora obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych.

Odbiorcy danych

W zależności od celu przetwarzania Pani/ Pana dane mogą być przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych, druku korespondencji, komunikacji marketingowej, usług pocztowych i windykacyjnych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;
 • biurom informacji gospodarczej oraz do Biura Informacji Kredytowej S.A. – po spełnieniu warunków określonych odpowiednio w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz ustawie Prawo bankowe;
 • podmiotom, za pośrednictwem których dokonywane jest sprawdzenie danych w ramach oceny zdolności kredytowej (np. BIK Zastrzeżenie kredytowe, System Dokumenty Zastrzeżone);

Przekazywanie danych do państwa trzeciego (poza EOG)

Pani/ Pana dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana podczas składania wniosku o pożyczkę oraz zawierania i realizacji umowy pożyczki. W trakcie realizacji umowy pożyczki obsługiwanej przez Przedstawiciela Spółki, Administrator w przypadku elektronicznego rejestrowania wpłaty otrzyma dane lokalizacyjne miejsca spłaty. Dane te wykorzystywane będą wyłącznie w związku z realizacją umowy pożyczki.

W ramach przygotowania do zawarcia umowy i oceny zdolności kredytowej Administrator może wykorzystywać dane finansowe przetwarzane w wewnętrznych bazach (jeśli dotyczy) oraz za Pani/Pana zgodą pozyskiwać Pani/Pana dane z zewnętrznych baz danych, takich jak np. biura informacji gospodarczych, BIK.

W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu umowy pożyczki dane kontaktowe pożyczkobiorcy mogą być pozyskiwane ze źródeł publicznie dostępnych (np. książki telefoniczne, CEIDG).

Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/ Pana dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy pożyczki, a po spłacie pożyczki:

 • przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pożyczki lub innych tytułów,
 • do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda – do czasu jej wycofania lub przez okres, na jaki została udzielona.

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do Pani/ Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/ Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tych celach.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/ Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/ Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy pożyczki lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Pani/ Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/ Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Prawo do przeniesienia obejmuje dane dostarczone przez Pana/ Panią Administratorowi i przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Może Pani/ Pan przesłać te dane innemu Administratorowi danych.

Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

Informacja o dobrowolności albo wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy pożyczki, w tym do oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy pożyczki.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Decyzja o przyznaniu Pani/ Panu pożyczki może być podejmowana w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Jeżeli to nastąpi – decyzja będzie oparta o profilowanie, tj. ocenę Pani/ Pana sytuacji finansowej i możliwości spłaty zobowiązań z tytułu umowy pożyczki (tzw. ocena zdolności kredytowej). Efektem takiego działania będzie sprawdzenie dostępności oferty i wyliczenie kwoty pożyczki. Konsekwencją tego przetwarzania będzie udzielenie pożyczki w określonej kwocie bądź odmowa udzielenia pożyczki.

Decyzja podejmowana będzie na podstawie danych zebranych podczas wnioskowania o pożyczkę, dotychczasowej historii spłaty (jeśli dotyczy) oraz danych pozyskanych z zewnętrznych źródeł (za Pani/ Pana zgodą, np. biura informacji gospodarczej, BIK). Dane mogą być też weryfikowane w zewnętrznych bazach (np. System Dokumenty Zastrzeżone). Na podstawie tych danych Administrator dokona analizy możliwości spłaty przez Panią/ Pana zobowiązań z tytułu umowy pożyczki.

Administrator może prosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających deklarowane informacje.

Sposób i kryteria zautomatyzowanego podejmowania decyzji są regularnie weryfikowane przez Administratora, żeby zapewnić sprawiedliwie, skuteczne i bezstronne podejmowanie decyzji.

Informujemy, że w przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji ma Pani/ Pan prawo do jej zakwestionowania i wyrażenia swojego stanowiska. Administrator zapewnia interwencję pracownika, który sprawdzi dane i podejmie decyzję. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem na dane wskazane powyżej.