Z dniem 17 lutego 2020 Avalia Sp z o.o. zakończyła działalność związaną z udzielaniem
pożyczek gotówkowych.

Kontakt z Avalia Sp z o.o. możliwy poprzez:
Adres: Adres: Batorego 28-32, 81-366 Gdynia
Telefon: 503-503-375
E-mail: kontakt@avalia.pl

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w
decyzji nr RGD - 2/2022 uznał za praktyki naruszające
zbiorowe interesy konsumentów działania
AVALIA Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie polegające na
bezzasadnym wydłużaniu w umowach pożyczki długości
okresu spłaty kredytu, o raty kwartalne, co doprowadziło
do zawyżania maksymalnej wysokości pozaodsetkowych
kosztów kredytu oraz działania polegające na nieuwzględnianiu,
w przypadku spłaty kredytu przed terminem, w ramach
całkowitego kosztu kredytu ulegającego obniżeniu,
pozaodsetkowych kosztów kredytu, co narusza art. 49 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ww. decyzji - w
ramach przysporzenia konsumenckiego - nałożył na
AVALIA Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie obowiązek dokonana
zwrotu części pozaodsetkowych kosztów kredytu, proporcjonalnie
do okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy
pożyczki, konsumentom, którzy od dnia 16 maja 2016 r. spłacili
albo spłacą zobowiązanie kredytowe wobec Spółki AVALIA.

Pełna treść decyzji Prezesa UOKiK nr RGD - 2/2022
dostępna jest na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.